IKBT för social fobi

Känner du stark ångest när du är i centrum för andras uppmärksamhet? Är du rädd för att bli granskad och bedömd? När social ångest blir till ett hinder i vardagen kan det handla om social fobi, ett av de vanligaste ångesttillstånden.

Hur det känns

Social fobi kännetecknas av en bestående rädsla för att bli granskad och bortgjord i sociala situationer. Vanliga sådana situationer kan vara att äta i andras sällskap, tala inför en grupp eller med en auktoritetsperson.

Den fruktade sociala situationen framkallar så gott som alltid ångest och undviks eller uthärdas under intensiv plåga.

Typiska kännetecken

Uppfyller du samtliga följande punkter är det troligt att du lider av social fobi: 

  • En ständig rädsla för att göra bort dig i sociala situationer.
  • Den fruktade situationen framkallar så gott som alltid ångest.
  • Du har insikt om att rädslan är överdriven.
  • Du undviker den fruktade sociala situationen helt eller uthärdar den under stark ångest.
  • Undvikandet eller ångesten stör i betydande grad ett normalt yrkesliv, studier, sociala aktiviteter eller relationer.
  • För personer under 18 år ska problemen ha pågått i minst sex månader.

Följder

Skillnaden mellan vanlig blyghet och social fobi är att rädslan vid social fobi blir ett stort hinder för att du ska fungera normalt i vardagen, till exempel i skolan eller på jobbet.

Ofta uppkommer ångesten inte bara i den stund du blir granskad. Det är dessutom vanligt att oroa sig både långt i förväg för hur det ska gå och även efteråt för hur man hanterade situationen.

Förekomst

Social fobi är ett av de vanligaste ångeststtillstånden. Man uppskattar att nästan 8 procent av vår befolkning, över en halv miljon svenskar, uppfyller kriterierna för måttlig eller svår social fobi. Något fler kvinnor än män drabbas.

Behandling

Misstänker du att du har social fobi och är intresserad av att få hjälp bör du söka till vården för att få bedömning och eventuellt behandling.

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och är nyfiken på hur internetbehandling för social fobi går till rekommenderar vi att du läser vidare om behandlingen.

Om behandlingen av social fobi

Internetbehandlingen för social fobi är ett självhjälpsprogram som är indelat i 10 delar (moduler). Varje modul består av en text du läser och övningar du gör. 

Texterna kan vara rätt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 12 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform.

Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Behandlingen fokuserar på olika delar:

  • Information om social fobi och kognitiv beteendeterapi
  • Registrera och hantera negativa tankar
  • Stegvis utsätta dig för fruktade sociala situationer
  • Förebygga återfall och planering inför framtiden 

Internetbehandlingen för social fobi – modul för modul

Modul 1: Social fobi och KBT

(Du kan provläsa denna modul som pdf längre ner på sidan)

Här beskrivs vad social fobi är, vilka symtom som är vanliga och vad som kan bidra till att man får social fobi. Olika behandlingsalternativ tas upp och den terapiform som används i detta självhjälpsprogram, kognitiv beteendeterapi (KBT) gås igenom. Dessutom presenteras självhjälpsprogrammet och de olika behandlingskomponenterna.

Modul 2: Negativa tankar

Vid social fobi är det vanligt att du besväras av negativa tankar om hur du agerar i sociala situationer och kring vad andra tycker och tänker om dig. Därför ägnas modulen åt att lära dig uppmärksamma och ifrågasätta de negativa tankar du har. Du får också lära dig att skifta fokus från dina egna känslor och tankar i sociala sammanhang för lättare kunna delta i samspelet och även minska ångesten.

Modul 3-5: Exponering

Exponering handlar om att i verkligheten utsätta sig för det du tycker är obehagligt och är en viktig del av behandlingen. I små steg närmar du dig de sociala situationer du fruktar och lär dig att hantera och bemästra allt svårare situationer.

Du får också identifiera sina säkerhetsbeteenden, det vill säga de knep du brukar ta till i sociala situationer för att minska ångesten (som att hålla dig i bakgrunden eller undvika ögonkontakt). Sedan arbetar du med att byta ut säkerhetsbeteenden mot alternativa beteenden (som att uttrycka dina åsikter och hålla ögonkontakt).

Modul 6: Kommunikation

Många personer med social fobi upplever svårigheter i situationer där de förväntas umgås eller kommunicera med andra. Denna modul handlar om vad du kan göra för att utveckla din förmåga till kommunikation, kunskap du har nytta av under exponeringsövningarna.

Modul 7-8: Fortsatt exponering

Du fortsätter med exponeringarna genom att vidareutveckla och förfina dem med hjälp av de strategier du har lärt dig i behandlingen.

Modul 9-10: Sammanfattning och avslut

Här ges tillfälle att sammanfatta vad du lärt sig under behandlingen. Du får också lägga upp en plan för hur du ska fortsätta med behandlingsstrategierna efter avslutet för att minska risken för bakslag och för att fortsätta mot viktiga mål.

Social fobi: modul 1

Om du känner dig intresserad av denna behandlingsform rekommenderar vi att du läser behandlingens första modul innan du anmäler dig.

Observera att texten och övningarna enbart är till för att du ska få en upplevelse av hur behandlingen ser ut och går till, för att hjälpa dig ta ställning till om detta kan passa dig. Du kan inte skicka meddelanden till en behandlare eller dylikt, som personer som går i behandlingen kan.

Läs som PDF

Updated by:

sophia 2022-04-08