IKBT för depression

Känner du dig ofta ledsen, nedstämd och orkeslös? Har du tappat intresset för det mesta? Depression är en av våra folksjukdomar och det är många som drabbas någon gång i livet.

Att känna sig nere under vissa perioder är en normal del av livet. Ibland blir dock nedstämdheten så stark, ihållande eller påverkar livet så mycket att det stämmer med diagnosen för depression.

Depression handlar om att uppleva nedstämdhet, brist på lust, glädje, energi och är ofta mycket påfrestande.

Typiska kännetecken

I diagnosen egentlig depression ingår att du under en period av minst två veckor upplevt minst fem av följande symtom, varav minst ett av de två först nämnda symtomen måste ha förekommit:

 1. Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen.
 2. Klart minskat intresse eller minskad glädje inför alla eller nästan alla aktiviteter, under större delen av dagen.
 3. Betydande viktnedgång (utan att avsiktligt banta) eller viktuppgång.
 4. Störd sömn.
 5. Motorisk rastlöshet eller långsamhet så gott som dagligen.
 6. Svaghetskänsla eller brist på energi så gott som dagligen.
 7. Känslor av värdelöshet eller överdrivna/obefogade skuldkänslor nästan dagligen.
 8. Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet så gott som dagligen.
 9. Återkommande tankar på döden (inte enbart rädsla för att dö), återkommande självmordstankar utan någon särskild plan, gjort självmordsförsök eller har planerat för självmord.

Följder

Diagnosen egentlig depression innefattar också att symtomen orsakar markant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga sammanhang.

Förekomst

Depression är bland de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och drabbar ungefär var fjärde kvinna och var åttonde man någon gång i livet.

Behandling

Misstänker du att du har depression bör du söka till vården för att få bedömning och eventuellt behandling. Om du känner igen dig i beskrivningen ovan och är nyfiken på hur internetbehandling för depression går till rekommenderar vi att du läser vidare.

Internetbehandlingen för depression är ett självhjälpsprogram som är indelat i tio delar (moduler). 

Varje modul består av en text du läser och övningar du gör. Texterna kan vara rätt omfattande och du behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand.

Man brukar behöva lägga ned i genomsnitt en timme per dag på behandlingsarbetet för att fullt ut tillgodogöra sig innehållet.

Behandlingen pågår i 12 veckor och under den tiden har du kontinuerlig kontakt med en psykolog via meddelanden ni skickar till varandra i behandlingens webbplattform.

Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i skattningar så att psykologen kan följa hur det går.

Behandlingen fokuserar på olika teman:

 • Information om depression och kognitiv beteendeterapi
 • Beteendeaktivering – att komma igång igen med hjälp av bland annat planering av vardagen
 • Registrera och hantera tankar
 • Hantera oro och ångest
 • Information om sömn och tekniker för att arbeta med sömnproblem
 • Förebygga återfall och planering inför framtiden

Internetbehandlingen för depression – modul för modul

Modul 1: Om depression och kognitiv beteendeterapi

(Du kan provläsa denna modul som pdf längre ner på sidan)

I den första modulen ges en introduktion till kognitiv beteendeterapi (KBT) och information om depression. Vad är depression och vad är nedstämdhet? Vad händer när man är deprimerad? Vilken betydelse har ens aktiviteter och beteenden när man är nedstämd och hur påverkar tankar och tolkningar nedstämdheten?

Modul 2-3: Beteendeaktivering

Beteendeaktivering innebär att du först försöker finna mönster i dina vardagliga aktiviteter och beteenden. Om de bidrar till din nedstämdhet försöker du planera din vardag på ett annat sätt för att höja din sinnesstämning. Du tar också hjälp av dina livsvärderingar i planeringen.

Modul 4-6: Hantera tankar

Hantering av tankar innebär att uppmärksamma tankar och tolkningar som på olika sätt driver på din nedstämdhet. Målet är att utmana dina tankar och träna på att nyansera dem, återigen för att höja din sinnesstämning.

Modul 6: Hantera oro och ångest

I denna modul får du läsa om och lära dig vad som händer i kroppen vid ångest och hur man kan hantera och avdramatisera oro och ångest.

Modul 7: Sömn

Här kommer du att registrera hur du sover och få råd och tekniker för en bättre sömn.

Modul 8-9: Repetition

Här får du gå igenom det du tidigare har lärt dig, fortsätta att öva och sammanfatta de moduler du har tagit dig igenom i behandlingen. Du får också prova på medveten närvaro.

Modul 10: Planering för framtiden

Den här delen handlar om att förbereda dig för framtiden. Du får göra en plan som ska vara till hjälp för dig i ditt fortsatta arbete med det du har lärt dig och för att förhindra återfall.

Depression: modul 1

Om du känner dig intresserad av denna behandlingsform rekommenderar vi att du läser behandlingens första modul innan du anmäler dig. 

Observera att texten och övningarna enbart är till för att du ska få en upplevelse av hur behandlingen ser ut och går till, för att hjälpa dig ta ställning till om detta kan passa dig. Du kan inte skicka meddelanden till en behandlare eller dylikt, som personer som går i behandlingen kan.

Läs som PDF

Updated by:

sophia 2022-04-08